Polisi Preifatrwydd

PREIFATRWYDD.

EICH DATA CHI. EICH YMDDIRIEDAETH CHI.

EIN HYMRWYMIAD I CHI

Rydych chi'n ganolog i bopeth a wnawn. Ein nod yw cynnal eich ymddiriedaeth a'ch hyder drwy ddelio â'ch gwybodaeth bersonol â pharch a thrwy wneud yn siŵr mai chi sy'n cadw rheolaeth.

Mae'n bwysig eich bod yn gwybod pa wybodaeth bersonol mae Live Nation (Music) UK Ltd  (a elwir yma yn “ni” neu “Live Nation (Music) UK Ltd ”) yn ei chasglu amdanoch chi, a sut rydym yn ei defnyddio.

Rydym wedi gwneud ein gorau glas i roi esboniadau byr a hawdd eu deall. Ond, os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, neu os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'n Swyddog Diogelu Data gan ddefnyddio'r manylion yn yr adran ‘Cysylltu’ isod.

Os byddwn yn gwneud unrhyw newidiadau o bwys i'n harferion preifatrwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi. Os bydd raid, byddwn hefyd yn gofyn am eich caniatâd.

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Mae ein Polisi Preifatrwydd wedi'i lunio gyda chi mewn golwg. Mae’r ffordd y bydd yr hysbysiad yn berthnasol i chi yn dibynnu ar sut y byddwch yn rhyngweithio â ni. Er enghraifft, os byddwch yn:

 1. prynu tocyn ar gyfer un o'n digwyddiadau, byddwn yn defnyddio'r wybodaeth y byddwch yn ei darparu i ni i gyflawni ein dyletswyddau i chi o ran darparu’r gwasanaeth hwnnw, a hefyd, lle rydych chi wedi dweud wrthym am wneud hynny, i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddigwyddiadau eraill a all fod o ddiddordeb i chi; a
 2. phan fyddwch yn pori drwy ein safleoedd, rydym yn defnyddio cwcis i deilwra'ch profiad a darparu profiad di-dor a didrafferth i chi gobeithio.

Mae'ch dewisiadau a'ch hawliau ymhob sefyllfa yn cael eu hesbonio'n fanylach isod.

Crynodeb

Cliciwch ar bob eicon i gael rhagor o wybodaeth, neu sgrolio i lawr i ddarllen y polisi llawn.

 • Pa wybodaeth sydd gennym ac o ble rydym yn ei chasglu.

Rydym yn casglu ac yn storio gwahanol fathau o wybodaeth amdanoch chi pan fyddwch yn creu cyfrif, yn prynu tocynnau, yn cysylltu â ni, ac yn defnyddio'n gwefannau, apiau a chyfryngau cymdeithasol.Dysgu Mwy

 • Sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth.

Rydym yn casglu ac yn defnyddio'ch gwybodaeth am sawl rheswm fel eich helpu i fynd i weld y sioeau rydych yn eu mwynhau, rhannu newyddion, ar gyfer marchnata neu fel sy’n ofynnol fel arall dan y gyfraith. Dysgu Mwy

 • Gyda phwy y byddwn yn rhannu gwybodaeth 

Efallai y byddwn yn rhannu'ch gwybodaeth â Phartner(iaid) y Digwyddiad – fel yr artist, hyrwyddwr, label recordiau, tîm neu leoliad) – yn ogystal â thrydydd partïon eraill sy'n gysylltiedig â'r gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu.Dysgu Mwy

 • Eich dewisiadau a'ch hawliau.

Ymysg hawliau eraill, cewch ddewis derbyn deunydd marchnata oddi wrthym neu beidio. Mae gennych hefyd hawl i gael mynediad i'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi.Dysgu Mwy

 • Sut rydym yn gofalu am eich gwybodaeth.

Rydym bob amser yn cymryd camau i wneud yn siŵr fod eich gwybodaeth yn cael ei diogelu a'i dileu'n ddiogel pan nad ydym ei hangen mwyach.Dysgu Mwy

 • Cwestiynau ac adborth.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu unrhyw adborth am yr hysbysiad hwn, neu sut rydym yn delio â'ch gwybodaeth, cysylltwch â ni.Dysgu Mwy

Pa Wybodaeth Sydd Gennym ac o Ble Rydym yn ei Chael

 • Pan fyddwch yn creu cyfrif, yn prynu cynnyrch oddi wrthym (fel tocyn neu nwyddau), byddwn yn casglu'ch gwybodaeth gysylltu a bilio.
 • Pan fyddwch yn prynu tocynnau i un o'n digwyddiadau, neu ddigwyddiad yr ydym yn gyd-hyrwyddwr ar ei gyfer, byddwn yn cael eich gwybodaeth oddi wrth asiantau tocynnau sy'n cael eu defnyddio i werthu tocynnau ar gyfer ein digwyddiadau sy'n cael eu hyrwyddo neu eu cyd-hyrwyddo, neu'r lleoliadau rydym yn eu llogi i gynnal y digwyddiad. Mae hyn yn cynnwys eich enw, eich manylion cysylltu a gwybodaeth am brynu tocynnau, fel nifer y tocynnau a gafodd eu prynu a rhifau'r sedd(i).
 • Pan fyddwch yn mynychu un o'n digwyddiadau, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth amdanoch drwy (i) camerâu cadw gwyliadwriaeth fideo (rydym yn defnyddio arwyddion pan fydd camerâu o'r fath yn cael eu defnyddio), (ii) ein WiFi rhad ac am ddim (os byddwch yn cofrestru i'w ddefnyddio) ac, os yw ar gael, drwy fandiau garddwrn heb arian y gellir eu defnyddio i gael mynediad i ddigwyddiadau ac i brynu pethau ar y safle yn y digwyddiad.
 • Pan fyddwch yn defnyddio'n gwefannau neu'n hapiau, rydym yn casglu gwybodaeth fel y porwr neu'r ddyfais rydych yn eu defnyddio, eich cyfeiriad IP, eich lleoliad, lleoliad y safle, y safle y daethoch ohono, ar gyfer beth y defnyddioch chi neu na ddefnyddioch chi'r safle/ap, neu'r safle y byddwch yn ymweld ag ef pan fyddwch yn ein gadael I gael rhagor o wybodaeth am y ffordd rydym yn casglu'r wybodaeth hon, ewch i'n Polisi Cwcis.
 • Pan fyddwch yn defnyddio nodwedd sy'n gysylltiedig â'r cyfryngau cymdeithasol sydd ar ein gwefan neu apiau, a chithau'n postio i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, bydd safle'r cyfryngau cymdeithasol yn rhoi rhywfaint o wybodaeth amdanoch chi i ni.
 • Os oes gennych chi ofynion hygyrchedd, rydym am wneud yn siŵr y byddwch yn cael y profiad gorau pan fyddwch yn mynychu digwyddiadau. I wneud hyn, mae angen i ni gasglu manylion am eich gofynion (a all olygu rhoi gwybodaeth am eich iechyd corfforol neu feddyliol).
 • Yn yr amgylchiadau prin hynny lle byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol oddi wrth blant, rydym bob amser yn gofyn caniatâd rhieni, a dim ond ar gyfer y dibenion a gafodd eu nodi y byddwn yn casglu gwybodaeth o'r fath pan fyddwn yn ei chasglu.
 • Rydym yn defnyddio cyflenwyr sy'n casglu data geoddemograffig sy'n ein helpu i bersonoli'n gwasanaethau i chi'n well. Os yw'n well gennych nad ydym yn gwneud hyn, ewch i'r adran ‘Eich Hawliau a'ch Dewisiadau’ isod.

Sut Rydym yn Defnyddio'ch Gwybodaeth a Pham

Mae'r adran hon yn esbonio sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth ac ar ba sail gyfreithiol rydym yn ei defnyddio.

1. I gyflawni ein contract â chi

Rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth pan fyddwch yn ymrwymo i gontract â ni (er enghraifft ar gyfer prynu nwyddau neu docyn) fel y gallwn wneud y canlynol:

 • prosesu'ch archeb
 • cymryd taliad, a
 • rhoi cymorth i chi fel cwsmer.

2. Ar gyfer ein buddiannau busnes cyfreithlon

 • Gwneud gwaith ymchwil a dadansoddi mewn perthynas â'r farchnad sy'n helpu i wella a theilwra'n cynnyrch a'n gwasanaethau.
 • Ar gyfer ein dibenion marchnata, oni bai fod angen eich caniatâd chi ar gyfer marchnata o’r fath (gweler adran 3 isod).
 • Ar gyfer anfon e-byst gwasanaeth-i-gwsmeriaid atoch gan gynnwys cadarnhau archebion ac atgoffa am ddigwyddiadau.
 • Atal neu ganfod ymddygiad anghyfreithlon, diogelu neu orfodi ein hawliau cyfreithiol neu fel y caniateir fel arall dan y gyfraith. Er enghraifft, gwneud yn siŵr fod y tocynnau yn mynd i ddwylo'r gwir gefnogwyr. Felly, efallai y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth i atal towtiaid rhag cael gafael ar docynnau, i atal ein heiddo deallusol rhag cael ei gamddefnyddio (e.e. ein brandiau ni neu frandiau ein PartnerDigwyddiadau), i atal twyll neu droseddau eraill.
 • Creu proffil amdanoch chi i'n helpu i bersonoli ein gwasanaethau i chi. Er enghraifft, os byddwch yn prynu tocynnau i ddigwyddiadau pop, a chithau wedi rhoi caniatâd i ni anfon deunydd marchnata atoch, byddwn yn rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau pop eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.

3. Gair am eich gosodiadau personoli

Gallwn roi mwy o'r hyn sy'n apelio atoch chi pan fyddwn yn gwybod mwy amdanoch chi. I wneud yn siŵr fod ein negeseuon a'n gwefan yn berthnasol i chi, rydym yn creu proffil defnyddiwr â'r wybodaeth rydym yn ei gwybod amdanoch chi a sut rydych yn defnyddio'n gwasanaethau.

 • Sut i ddiffodd personoli

Y cyfan sydd angen ei wneud yw diffodd “Caniatáu personoli/Allow personalisation” yng ngosodiadau'ch cyfrif. Byddwn yn rhoi’r gorau i wneud unrhyw bersonoli a dim ond defnyddio'ch data ar gyfer gwasanaethau hanfodol, fel sgrinio am dwyll.

 • Beth sy'n digwydd pan fyddwch yn diffodd y nodwedd personoli?

Fyddwn ni ddim wedyn yn defnyddio'ch data i ganfod beth allai fod o ddiddordeb i chi. Mae hyn yn golygu na fyddwch yn cael unrhyw argymhellion personol, a bydd unrhyw gylchlythyron rydych wedi tanysgrifio iddynt yn rhai cyffredinol (ond os ydych chi wedi gofyn am gael negeseuon am artistiaid neu leoliadau penodol, byddwch yn dal i dderbyn y rhain).

Byddwn yn parhau i wneud gweithgareddau proffilio pan fydd angen i ni wneud hynny i ddarparu'n gwasanaethau i chi, er enghraifft er mwyn sgrinio am dwyll a lle rydych chi'n benodol yn gofyn i ni wneud hynny fel drwy gofnodi artist fel ffefryn.

 • Ydy diffodd y nodwedd personoli yr un fath â diffodd cwcis?

Na, mae'r ddau beth yn wahanol. I reoli'ch gosodiadau cwcis, gallwch ddefnyddio ein hoffer caniatáu cwcis. Ewch i'n Polisi Cwcis i gael rhagor o wybodaeth.

 • Sicrhau diogelwch ein gweithrediadau ni a gweithrediadau ein Partneriaid Digwyddiadau.

Pan fyddwch chi wedi rhoi eich caniatâd

 • I gysylltu â chi gyda gwybodaeth neu gynigion am ein gwasanaethau, ein cynnyrch neu ein digwyddiadau sydd ar y gweill, – gall hyn fod drwy hysbysiadau e-bost, gwthio ac ar y we, drwy SMS, neu lwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Cewch newid ein dewisiadau marchnata unrhyw bryd. Ewch i'r adran “Eich dewisiadau a'ch hawliau” isod.
 • Rhoi gwasanaethau ar sail lleoliad i chi – fel drwy ein hapiau gwyliau sy'n gadael i chi weld eich hun ar y map fel y gallwn ddefnyddio'ch lleoliad i anfon hysbysiadau gwthio atoch am yr hyn sy'n digwydd o'ch cwmpas.
 • Cynnal gwaith dadansoddi rheoli tyrfaoedd – mae rhai o'n hapiau yn defnyddio meddalwedd rheoli tyrfaoedd er mwyn i ni allu gweld faint o bobl sydd wrth lwyfan penodol neu'r amseroedd prysuraf yn y bariau. Mae hyn yn ein helpu i rannu'n hadnoddau yn fwy effeithlon. Rydym yn ei droi ymlaen ychydig cyn yr ŵyl neu ddigwyddiad ac yn ei ddiffodd yn fuan wedyn fel nad ydym yn tracio dyfeisiau pan nad oes angen i ni fod yn gwneud hynny.
 • Darparu cyfathrebiadau marchnata a hysbysebu teilwredig ar ein gwefannau ac apiau (ewch i'n Polisi Cwcis i gael rhagor o wybodaeth).
 • Prosesu'ch data iechyd i ddiwallu'ch gofynion hygyrchedd, lle mae angen hynny'n benodol a bod caniatâd penodol wedi'i ddarparu

Gyda Phwy Rydym yn Rhannu'ch Data a Pham

 • Yn y teulu Live Nation Entertainment o gwmnïau sy'n darparu gwasanaethau i ni fel cefnogaeth dechnegol, marchnata, proffilio ac adrodd.
 • Ein darparwyr gwasanaethau trydydd parti (a elwir weithiau'n broseswyr data) fel darparwyr cyfrifiadura cwmwl sy'n darparu'r seilwaith TG y mae ein cynnyrch a'n systemau wedi'u hadeiladu arno.
 • Ein cyd-hyrwyddwyr neu bartneriaid digwyddiadau sy'n trefnu neu'n darparu'r gwasanaethau penodol mewn digwyddiad (yn unol â'u polisi preifatrwydd hwy).
 • Trydydd partïon sy'n darparu nwyddau a gwasanaethau rydych chi'n eu prynu er mwyn iddynt allu prosesu a chyflenwi'ch archebion.
 • Asiantaethau'r Llywodraeth neu gyrff awdurdodedig eraill lle caniateir hynny gan y gyfraith neu sy'n ofynnol dan y gyfraith.
 • Unrhyw olynydd i'r cyfan neu i ran o'n busnes.

Eich Dewisiadau a'ch Hawliau

Eich dewisiadau

Pan fyddwch wedi rhoi eich caniatâd i ni, gallwch ei dynnu'n ôl drwy wneud y canlynol.

 • Er mwyn peidio â derbyn ein deunydd marchnata, gallwch newid eich dewisiadau yn eich cyfrif, dilyn y cyfarwyddiadau ar gyfer dad-danysgrifio mewn unrhyw un o'r e-byst rydym yn eu hanfon atoch neu gysylltu â ni ac fe wnawn ni'r gwaith i chi.
 • I optio allan o ddefnyddio cwcis ac offer tracio, ewch i'n Polisi Cwcis
 • I optio allan o hysbysiadau gwthio a thracio lleoliad, gallwch newid y gosodiadau ar eich dyfais neu gadw'ch lleoliad wedi'i ddiffodd. I beidio â derbyn hysbysiadau gwthio ar y we, bydd angen i chi ddefnyddio gosodiadau'ch porwr.
 • I wrthwynebu personoli gallwch newid eich dewisiadau yn eich cyfrif. Os nad yw'r opsiwn hwn ar gael, gallwch gysylltu â ni ac fe wnawn ni'r gwaith i ch

Eich hawliau

Mae gennych hawliau hefyd o ran sut mae'ch gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio gan gynnwys:

 • Yr hawl i wrthwynebu i'ch data chi gael ei brosesu gennym ni.
 • Yr hawl i ofyn i'ch gwybodaeth gael ei dileu neu ei chyfyngu rhag cael ei defnyddio eto.
 • Yr hawl i ofyn am gopi o'r wybodaeth rydym yn ei dal amdanoch chi.
 • Yr hawl i gywiro, newid neu ddiweddaru gwybodaeth rydych wedi'i rhoi i ni (os oes gennych chi gyfrif gyda ni, gallwch wneud hyn hefyd drwy fewngofnodi a diweddaru'ch gwybodaeth).
 • Yr hawl i wrthwynebu unrhyw benderfyniad awtomatig rydym yn ei wneud amdanoch chi. Penderfyniad awtomatig yw penderfyniad a wneir heb ymyrraeth gan berson a’r penderfyniad â chanlyniadau cyfreithiol (e.e. gwirio credyd). Nid ydym fel arfer yn gwneud penderfyniadau awtomatig, ond, os byddwn yn gwneud hynny, byddwn yn nodi'n glir lle mae penderfyniadau o'r fath yn cael eu gwneud.

I arfer unrhyw rai o'r hawliau uchod, llenwch y ffurflen hon. Sylwer: er y byddwn yn asesu pob cais a dderbyniwn yn ofalus, gall eich hawliau fod yn wahanol yn dibynnu ar eich man preswylio.

Gofalu am eich Gwybodaeth

Mae gennym fesurau diogelwch ar waith i ddiogelu'ch gwybodaeth. Bydd y mesurau diogelwch a ddefnyddiwn yn dibynnu ar y math o wybodaeth sydd wedi'i chasglu.

Dim ond gyhyd ag y bydd ei hangen i ddarparu'r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt yr ydym yn cadw'ch gwybodaeth, a hefyd at y dibenion a nodir yn y polisi hwn ac at unrhyw ddibenion cyfreithiol y mae'n rhaid i ni gadw'r wybodaeth ar eu cyfer. Byddwn yn dileu'ch gwybodaeth yn ddiogel pan na fydd angen yr wybodaeth mwyach at y dibenion hyn, yn unol â pholisïau ein cwmni.

Fel rhan o grŵp byd-eang o gwmnïau, rydym yn dibynnu ar wasanaethau sy'n cael eu rhannu, rhai ohonynt wedi'u lleoli y tu allan i Ewrop. Ar yr un pryd, pan fydd artistiaid blaenllaw yn teithio, er mwyn darparu profiad di-dor i chi, efallai y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo'n rhyngwladol.

Pan fydd gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo fel hyn, mae rheolau caeth ar gael i sicrhau bod eich data'n parhau i gael ei ddiogelu i safon uchel. Pan fyddwn ni yn gwneud hyn, byddwn yn sicrhau bod mesurau diogelu priodol yn cael eu rhoi ar waith. Pan fydd eich gwybodaeth chi'n cael ei throsglwyddo y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd, byddwn yn defnyddio un o'r peirianweithiau a restrir isod.

 • Cymalau Contractiol Safonol wedi'u cymeradwyo gan y Comisiwn Ewropeaidd
 • Gwarchodwr Preifatrwydd yr UE-UDA
 • Rheolau Corfforaethol Rhwymol
 • Rheolau Proseswyr Corfforaethol Rhwymol

I gael rhagor o wybodaeth, neu i gael copi o'r dogfennau priodol, cysylltwch â ni.

CYSYLLTU Â NI

Os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau am yr uchod, neu ein ffordd o ddelio â phreifatrwydd, mae ein Swyddfa Preifatrwydd bwrpasol, gan gynnwys ein Swyddog Diogelu Data, yma i helpu: [email protected]

Mae'r Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth – Cymru ar gael hefyd er ein bod yn eich annog i geisio gadael i ni eich helpu i ddechau.

Diweddarwyd ddiwethaf: 06/06/2018

Eisiau gwybod beth sy'n digwydd? Cofrestrwch i glywed oddi wrthym trwy e-bost a hysbysebion ar-lein a chi fydd y cyntaf i glywed am ein sioeau newydd sbon, cystadlaethau â gwobrau unigryw, cyfweliadau artistiaid a mwy!

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio yn unol â'n Polisi Preifatrwydd.
NEW SHOW Sh**ged, Married, Annoyed. LIVE! 24 Nov 2023 Join Chris & Rosie live at the arena... ⏰ On sale… https://t.co/AppFNC6251
EXTRA DATE ADDED November 28, 2022 Due to phenomenal demand On sale Monday 23 May, 10am | Click… https://t.co/WdkywMUHaF